TABLE 1


TABLE I—Growth of the Non-State Economy
Private (in   millions) individual (in   millions) foreign (in   millions) Taiwan, HK, Macao (in millions) Total (in   millions) percent   increase
1989D  1.64D19.4D0.47Dn/aD21.51
1990D  1.70D21.0D0.66Dn/aD23.35D  8.6
1991D  1.84D23.1D1.65Dn/aD26.59D13.9
1992D  2.23D24.7D2.21Dn/aD29.14D  9.6
1993D  3.73D29.4D2.28D1.55D36.46D25.1
1994D  6.48D37.8D4.06D2.11D50.45D38.4
1995D  9.56D46.1D5.13D2.41D63.2  D25.3
1996D11.7  D50.2D5.40D2.65D69.95D10.7
1997D13.5  D54.4D5.81D2.81D76.52D  9.4
1998D17.1  D61.1D5.87D2.94D87.01D13.7

Sources: Zhongguo siying qiye fazhan baogao (1999) (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2000), p. 33; and Zhongguo laodong tongji nianjian (Beijing, Zhongguo laodong chubanshe, various years)